Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Apie ES investicijas

ES skiria finansavimą ir dotacijas patiems įvairiausiems projektams ir programoms, vykdomiems, pavyzdžiui, šiose srityse:

 • švietimo;
 • sveikatos;
 • vartotojų apsaugos;
 • aplinkos apsaugos;
 • humanitarinės pagalbos.

Finansavimas administruojamas pagal griežtas taisykles, siekiant užtikrinti griežtą lėšų naudojimo kontrolę, skaidrumą ir atskaitomybę.

ES finansavimas gali atrodyti sudėtingas, nes vykdoma daugybė skirtingų rūšių programų, kurias administruoja skirtingos institucijos. Daugiau kaip 76 % ES biudžeto administruoja valstybės narės. Į šią dalį patenka ir ES fondų lėšos, kuriomis finansuojama regioninė politika, socialinės ir mokymo programos bei žemės ūkis (įskaitant paramą ūkininkams).

Skiriant investicijas konkretiems projektams, paprastai pirmiausia būna viešas skelbimas – vadinamasis kvietimas teikti paraiškas. Dalį lėšų skiria ES, o likusi dalis gaunama iš kitų šaltinių.

ES investicijos ir Lietuva

Lietuva ES valstybe nare tapo 2004 metais, tačiau patirties naudodama ES fondų paramą jau turėjo prieš tai, naudojant PHARE, ISPA, SAPARD fondų lėšas. Pirmasis finansavimo laikotarpis truko nuo 2004 iki 2006 metų.

Į šio, pirmojo laikotarpio metu sukauptą patirtį, buvo atsižvelgta planuojant antrąjį – 2007–2013 metų finansavimo laikotarpį. Be įvykdytų struktūrinių pakeitimų (pavyzdžiui, Sanglaudos fondas 2004–2006 metais buvo atskira sistema, kurios vėliau buvo atsisakyta), buvo paruošta ir daugiau papildomų teisinių nuostatų, numatytos detalesnės finansavimo skyrimo ir naudojimo taisyklės.

2007–2013 metų finansavimo laikotarpiu paskirstyta apie 23 milijardai litų. Visas sumas projektams planuojama išmokėti iki 2015 metų pabaigos.

Valstybėms iš ES biudžeto skiriamų lėšų skyrimo taisykles, administravimo, naudojimo tvarką reguliuoja įvairūs įstatymai ir taisyklės. Teisinį ES fondų sistemos pagrindą sudaro dvi grupės teisės aktų:

Pirmoji grupė – tai teisės aktai, reguliuojantys tik su ES fondais susijusius klausimus (šių dokumentų forma yra vienoda visoms ES šalims narėms, o turinys skiriasi tik tiek, kiek leidžia ES reglamentai);

Antroji grupė - tai kiti nacionaliniai teisės aktai, į kurių reguliavimo sritį patenka su ES investicijomis susiję klausimai. Tokie nacionaliniai teisės aktai – tai įstatymai ir taisyklės, kurie reguliuoja konkrečių institucijų ir darbuotojų statusą, viešųjų pirkimų atlikimą bei kitas bendras administracines procedūras, nurodo sankcijas už teisės aktų, kurie numato sankcijas už teisės normų, susijusių su ES fondais, pažeidimą ir pan.

Institucijų, sudarančių 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio administravimo institucinę sistemą, struktūra ir funkcijos yra nurodytos 2007 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas”.

Naujajam programavimo etapui – 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui – šiuo metu baigiami parengti nauji dokumentai ir naujos taisyklės.

Daugiau informacijos apie ES lėšas galite rasite adresu www.esparama.lt.

Naudingos nuorodos:

www.esparama.lt – čia galite rasti visą aktualią informaciją apie ES fondų investicijas: statistiką, projektų žemėlapius, galimybes pasinaudoti parama, teisės aktus, naujienas ir kt.

www.esinvesticijos.lt – čia galite rasti daugiau informacijos apie finansuotinas sritis.

www.esparama.lt/korupcijos-prevencija – čia galite informuoti apie galimus neskaidrius ES struktūrinės paramos panaudojimo atvejus.

www.transparency.lt – čia galite susipažinti su įvairiomis skaidrumo iniciatyvomis Lietuvoje ir kita „Transparency International“ Lietuvos skyriaus veikla.

ES fondų investicijas administruojančios ir projektų įgyvendinimą prižiūrinčios institucijos:

 • Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt);
 • Centrinė projektų valdymo agentūra (www.cpva.lt);
 • Europos komisija;
 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esf.lt);
 • Invega;
 • LR Transporto investicijų direkcija (www.tid.lt);
 • LR Valstybės kontrolė;
 • Lietuvos mokslo taryba (www.lmt.lt);
 • Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt);
 • Viešųjų pirkimų tarnyba.